Basit Usul Defter değişiklikleri

                              DEFTER-BEYAN SİSTEMİ

Esnaf ve sanatkârlarımızın vergilendirme ile ilgili muhasebe, kırtasiye ve benzeri giderlerinin azaltılması, muhasebe işlemlerinin kolaylaştırılması ve kayıt dışılığın azaltılması amacıyla defter tutma, muhasebe kaydı ve beyanname işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı 486 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe göre, basit usulde vergiye tabi esnafımız 1.1.2018 tarihinden itibaren, gerçek usulde (işletme defteri tutan) vergiye tabi esnafımız ise 1.1.2019 tarihinden itibaren muhasebe ve defter kayıtları ile beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde oluşturulan www.defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan elektronik sistem üzerinden kaydedecek ve göndereceklerdir. Bilanço esasına göre defter tutan esnafımız defter-beyan sistemi kapsamında bulunmamaktadır.

Başvuru

Defter - beyan sistemini (Sistem) kullanmak zorunda olan esnafımızdan basit usulde vergiye tabi olanlar 2017 yılı Aralık ayı içerisinde, işletme defteri tutanlar ise 2018 yılının Aralık ayı içerisinde ve bir defaya mahsusu olmak üzere başvuruda bulunacaklar. Sistemin ilk defa uygulanacak olması ve başvuru süresinin kısalması nedeniyle öteden beri faaliyette bulunan basit usulde vergiye tabi esnafımız ve meslek odalarımız 30 Haziran 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

İlk defa faaliyete başlayan basit ve gerçek usuldeki esnafımız ise, ilgili vergi dairesine işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen 7. iş günü mesai saati bitimine kadar Sistem başvurusunda bulunmak zorundadır.

Başvurular gelir vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine yapılabileceği gibi www.defterbevan.gov.tr adresinden de yapılabilir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular, sürenin son günü saat 23.59’a kadar yapılabilir. Sistem başvuruları basit usulde vergiye tabi esnafın kendisi, esnaf ile sözleşme yapmış olan esnaf odası veya varsa esnafla sözleşme yapmış olan serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) tarafından yapılabilir. İşletme defteri tutan esnafın başvurusu ise bizzat esnafın kendisi veya sözleşme yaptığı SMMM aracılığıyla yapabilir. İşletme defteri tutan esnafın Sistem başvurusunu, esnafın üyesi olduğu meslek odalarının yapması mümkün değildir.

 

 

Basit usulde vergiye tabi esnafımızdan;

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenlediği veya kullandığı tespit edilenlerin, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından önce;

Kanunen basit usul kapsamına girmeyen bir faaliyete başlayanların, bu faaliyete ilişkin olarak işe başlama bildirimini verdikleri günü takip eden 7. iş gününün mesai saati bitimine kadar;

Basit usule tabi olmanın şartlarını yıl içinde kaybedenlerin ise aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar;

kendileri, aracılık sözleşmesi yaptıkları meslek odaları veya SMMM’ler tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İşletme defteri tutmakta olan esnafımızdan, basit usule tabi olmanın şartlarını üst üste iki yıl sağladıkları için basit usule dönmek üzere başvuruda bulunanlar ise, bu şartları sağladıkları yılın Aralık ayı sonuna kadar yine kendileri veya sözleşme ile yetki verdikleri meslek odaları ya da SMMM’ler tarafından www.defterbeyan.gov.tr veya bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sisteme Giriş

Defter - beyan sistemine ilk giriş için öncelikle vergi dairesinden kullanıcı kodu ve şifre alınması gerekmektedir. Esnafımız, bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunarak kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini alabilir. Meslek odalarımızın ise EK-2’de yer alan “Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu” doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesinden kullanıcı kodu ve şifre almaları gerekmektedir.

Meslek odalarımızca alınacak kullanıcı kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra, sistem üzerinden oda çalışanlarına ayrıca yetki verilebilecek, çalışanlar için sistem üzerinde kullanıcı kodu ve şifre üretilebilecektir.

Kayıt Zamanı ve Diğer Kayıt İşlemleri

Basit usulde vergiye tabi esnafımızın kayıtları üçer aylık dönemler halinde sisteme girilecektir. Her üç aylık dönemin gelir ve gider belgelerinin bu dönemi takip eden ayın sonuna kadar sisteme girilmesi zorunludur. Örneğin, Ocak-Şubat- Mart aylarına ait gelir ve gider belgelerinin Nisan ayının sonuna kadar sisteme girilmesi gerekmektedir.

Sistemin ilk kez kullanılacak olması nedeniyle bir defaya mahsusu olmak üzere, 2018 yılının Ocak - Haziran dönemine ait altı aylık belgelerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sisteme girilmesi mümkündür. Ancak, 2018 Temmuz ayından itibaren kayıtların yine üçer aylık dönemler halinde sisteme girilmesi zorunludur.

Basit usulde vergiye tabi esnafımızın kayıtlarının üyesi olduğu meslek odalarınca veya sözleşme yaptığı SMMM’ler tarafından sisteme girilmesi zorunludur. Dolayısıyla, basit usuldeki esnafımızın vergi dairesinden almış oldukları kullanıcı kodu ve şifre ile kendi kayıtlarını kendilerinin sisteme girmesi mümkün değildir. Esnaf, almış olduğu kullanıcı kodu ve şifre ile yalnızca sistem üzerindeki bilgilerini görüntüleyebilir, ancak bu bilgileri değiştiremez veya yeni bir bilgi giremez. Dolayısıyla, basit usulde vergiye tabi esnafımızın alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler yalnızca meslek odalarınca veya SMMM’ler tarafından kayda alınabileceğinden, meslek odaları ve SMMM’ler, kendilerine gelen belgelerin sisteme doğru bir şekilde kaydedilmesinden sorumludur.

Sisteme yanlış girilen kayıtların yine sistem üzerinden düzeltilmesi mümkündür. Bu kapsamda yanlış girilen kayıt düzeltilebileceği gibi, bu kayıtlar tamamen iptal edilerek yeniden sisteme girilebilir.

Basit usul hesap özeti, sisteme girilen kayıtlar çerçevesinde sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

İşletme defteri tutan esnafımızın defter kayıtlarının ise, ait olduğu ayın katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar sisteme girilmesi gerekmektedir. Örneğin 2019 yılının Ocak ayma ait kayıtların 24 Şubat 2019 (bu tarih cumartesi gününe denk geldiğinden 26 Şubat 2019) tarihine kadar sisteme girilmesi zorunludur. Meslek odalarımızın isletme defteri tutan üyelerinin kayıtlarını sisteme girmeleri mümkün değildir. Bu kayıtlar yalnızca SMMM’ler tarafından tutulacaktır.

îşletme defteri tutan esnafımızın defter onayları, sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından elektronik olarak yapılacak, 2019 yılından itibaren kağıt ortamında defter tutulmayacağı için işletme defterlerinin noterlere tasdik ettirilmesine de gerek kalmayacaktır. 2018 yılı için işletme defterleri son kez noterlere tasdik ettirilecektir. Bu tasdik işleminin SMMM’ler tarafından yapılması halinde SMMM’lere defter tasdik ücreti, kırtasiye gideri veya benzeri adlar altında herhangi bir ödeme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Defter tasdikleri için yüksek bedeller talep edilmesi halinde esnafımız kendi defterini kendisi notere tasdik ettirebilecektir.

2019 yılından itibaren elektronik ortamda tutulacak olan işletme defterlerinin kapanış onayı ilgili hesap dönemini takip eden yılın Nisan ayı sonunda yine GİB tarafından elektronik olarak yapılacaktır.

Defter ve Kayıtların Muhafazası

Defter beyan sistemi üzerinden elektronik olarak girilen defter ve kayıtlar, GİB tarafından muhafaza edilecektir. Esnafımızın, defter ve kayıtlarını kağıt ortamında çıktı alarak saklamalarına gerek bulunmamaktadır. Kendisinden defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen esnafımız, talepte bulunan kişi/kurum ile ibrazı talep edilen bilgilerin içeriğini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecektir.

Oda ile Üye Arasında Sözleşme Yapılma Zorunluluğu

Basit usul muhasebe işlemlerinin meslek odalarımızca yapılması halinde, oda ile üye arasında EK l’de yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”nin yapılması zorunludur.

Sistemden Çıkış

Ölüm, mükellefiyetin sonlanması veya başka herhangi bir nedenle mükellefiyetin sonlanması halinde, mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibariyle sistem kullanılamayacaktır. Ancak, mükellefiyetin sona erdiği tarihe kadar olan kayıtlar sisteme girilebilecektir.

Diğer taraftan, basit usulde veya gerçek usulde işletme defteri tutan esnafın herhangi bir nedenle bilanço usulünde defter tutmaya başlaması halinde de bu usulde defter tutulmaya başlanan takvim yılının başından itibaren sistemin kullanılması mümkün değildir.

Yukarıda yazılı nedenlerle sistemden çıkılması, sisteme girilen kayıt ve bilgilerin görüntülenmesine engel teşkil etmez.

Sorumluluk

Basit usulde vergiye tabi esnafımız, gelir ve gider belgelerinin doğruluğundan ve zamanında meslek odasına veya SMMM’ye tesliminden sorumludur. Meslek odası ve SMMM’ler ise esnafın belgelerini doğru bir şekilde sisteme kaydedilmesinden ve bu belgelere göre beyannamelerin ve diğer dilekçe ve bildirimlerin doğru ve zamanında sisteme girilmesinden sorumludur. Meslek odalarınca belgelerin sisteme doğru ve zamanında kaydedilmemesi halinde doğacak olan vergi ziyama bağlı vergi, gecikme faizi ve vergi cezasından meslek odalarımız da esnafla beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

İşletme defteri tutan esnafımızın bilgilerinin doğru ve zamanında sisteme girilmemesi halinde ayrıca 700 TL (2017 yılı için) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve şifre almış esnafımız ile meslek odası yöneticileri ve çalışanları, bu kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumludur. Sistem kullanıcılarının kullanıcı kodu ve şifrelerini bir başkasıyla paylaşmaları kesinlikle yasaktır.

 Esnaf ve sanatkârlarımıza önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:1

Sözleşme Numarası:

 

Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

        (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri için)

Madde I- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta   (bundan sonra "Meslek Odası" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra "Mükellef/işveren" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgileri

Meslek Odasının            Mükellefin/işverenin

Vergi Kimlik Numarasız

Adı Soyadı/Unvanı

Merkezi / Doğum Yeri

Kuruluş Tarihi / Doğum Tarihi

Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No

Adresi

Telefon Numarası

Cep Telefonu Numarası

Faks Numarası

Elektronik Posta Adresi

                              Meslek Odasının Kanuni Temsilcisinin

Adi Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşmenin konusu, mükellef/işveren (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından Defter-Beyan Sistemi kullanımına aracılık yetkisine sahip meslek odasına sunulan bilgiler [5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların primc esas kazanç ve hizmet bilgileri dahill çerçevesinde, Defter-Beyan Sistemi kapsamında gelir-gider kaydının yapılması, beyannamelerin gönderilmesi başta olmak üzere Sistem içerisinde yer alan diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve bu işlemler neticesinde düzenlenerek elektronik ortamda iletilen ve mükellefe/işverene tebliğ yerine geçen tahakkuk fişi, ihbarname gibi belgelerin elektronik ortamda alınmasıdır.

Madde 4- Tarafların Karşılıklı Sorumluluk ve Yükümlülükleri

4.1 Meslek odası ve mükellef!işveren, Defter-Beyan Sistemi kullanımı sırasında Maliye Bakanlığı (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken) tarafından yayımlanan]yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyacaktır.

    I Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.

    2 T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

4.2 Meslek odası, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak kayıtların, beyannamelerin ve bildirimlerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılmasından mükellefe/işverene ve Gelir İdaresi Başkanlığına/vergi dairesine, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından İse ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur.

4.3 Mükellef/işveren, Defter-Beyan Sistemi kapsamında yapılması gereken her türlü işleme (kayıt, beyanname, vb.) ilişkin tüm bilgileri/belgeleri meslek odasına tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin/belgenin Defter-Beyan Sistemine ve beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek odasının sorumluluğu kendisine sunulan bilgilerle sınırlı olup, bu bilgilerin Defter-Beyan Sistemine ve beyannameye doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte, söz konusu bilgilerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru yansıtılmaması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ve bu maddenin Sosyal Güvenli Kurumuna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.4 Mükellefin/işverenin, Defter-Beya11 Sistemini kullanması amacıyla meslek odasıyla bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamım taşmaz. Meslek odası, mükellefin/işverenin talebi halinde Defter-Beyan Sistemindeki kayıtların, beyannamelerin ve sonucunda üretilen bilgi ve belgelerin (ihbarname, tahakkuk fişi vb.) bir örneğini mükellefe/işverene vermek zorundadır.

4.5 Meslek odası, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında öğrendiği bilgileri mükellefin/işverenin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi ve belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez Meslek odası, bu duruma aykırı hareketinden dolayı mükellefin/işverenin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

4.6 Defter-Beyan Sisteminde mükellef/işveren adına meslek odası tarafından yapılan ve Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi tarafından kabul edilen işlemler mükellef/işveren tarafından yapılmış işlem olarak kabul edilecek ve mükellefin/işverenin kendi yaptığı işlem sonuçlarını doğuracaktır.

4.7 Sözleşme karşılıklı fesh edilmediği sürece yürürlüktedir. Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

İş bu sözleşme İki nüsha olarak .../.../.... tarihinde ………...da düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

Meslek Odasının Temsilcisi/               Mükellef/İşveren veya Kanuni Temsilcinin

Adı Soyadı                                               Adı Soyadı  

İmza                                                         İmza

 

 

 

 

 

 

 

         BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN

BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE

                      ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

…………………………...  .Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına

Odamız üyelerinin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) elektronik ortamda gönderilmesi konusunda meslek odası olarak aracılık yapmak istiyoruz. Aracılık yetkisi verilmesi talebimizin değerlendirilerek tarafımıza parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini arz ederiz.

                   MESLEK ODASININ BİLGİLERİ

Vergi Kimlik Numarası

Meslek Odasının Adı

Merkezi

Kuruluş Tarihi

Adresi

Telefon Numarası

Fax Numarası

Elektronik Posta Adresi

Meslek odasının Kanuni

Temsilcisinin Adı Soyadı

Unvanı Vergi Kimlik

Numarası T.C. Kimlik

Numarası

Tarafımıza elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin verilmesi halinde;

1 .BakanIık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan Elektronik Beyanname Genel Tebliği ve diğer ilgili         düzenlemelerde belirtilen usul ve esasların tümüne uyacağımızı,

2.a) Tarafımıza verilmiş kullanıcı kodu, parola ve şifreden sorumlu olduğumuzu ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımızı ve kullanımına izin vermeyeceğimizi, kullanıcı kodu, parola ve şifreyi başka amaçlarla kullanmayacağımızı, işi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve şifremizi kimseye devretmeyeceğimizi, kiralayamayacağımızı ve satmayacağımızı, kullanıcı kodumuzun, parolamızın ve şifremizin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğimiz anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğumuz vergi dairesine bildireceğimizi,

b)Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin odamız veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimizi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumuzu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğimiz anda, (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğumuz vergi dairesine bildireceğimizi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat meslek odamızın sorumlu olacağını,

c) Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin meslek odasının yetki verdiği kişiye tesliminin meslek odasına teslim hükmünde olduğunu, meslek odasının yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal ettiği takdirde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmek zorunda bulunduğumuzu, bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluğun tarafımıza ait olacağını,

d) Kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilen meslek odasının yetkilisinin bu yetkisinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde, meslek odasını temsil yetkisinin devam ettiğinin kabulü gerekeceğini,

3.EIektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı Bilgi işlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,

4.Vergi İdaresinin, tek taraflı olarak taahhütnameye yeni bir madde ilave etme veya taahhütnamenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapma veya aracılık yetkisini kaldırma yetkisine sahip olduğunu, ilave veya değişik madde metninin tarafımıza elektronik posta veya taahhütlü yazı ile bildirildiği tarih itibariyle yürürlüğe gireceğini, kabul ve taahhüt ediyoruz.

 

 

    Meslek Odasının Temsilcileri

Adı Soyadı İmza Tarih