Gerekli Bilgiler
İŞ YERİ  AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 
VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER
Bildirim  Formu  doldurulur.
-Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
-İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza   sirküsü.
-İkametgah İlmühaberi
-İşe Başlama Formu
-Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

 
İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENİLEN BELGELER
10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda bir örneği bulunan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

 

ESNAF VE SANATKAR SİCİL MEMURLUĞUNDAN İSTENEN BELGELER
İşyeri İkametgah İlmühaberi
-Vergi Levhası fotokopisi
-Kimlik fotokopisi
-2 resim
-Sicil harcının yatırıldığına dair dekont
-Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont
 

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENİLEN BELGELER
Vergi  dairesine   kayıt  belgesi
-İşyeri İkametgah  ilmühaberi  
-3 fotoğraf
-Nüfus  cüzdanı  örneği
-Sicile kayıt belgesi
-Alanında ustalık belgesi
 

BAĞ-KUR'DAN İSTENİLEN BELGELER
1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

    * Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir